BRL 7000

Timmermans is BRL SIKB 7000 gecertificeerd. Deze BRL 7000 geeft ons erkenning tot het uitvoeren van landbodemsaneringen op de conventionele methode.

In de beoordelingsrichtlijn zijn alle relevante eisen opgenomen die worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van een procescertificaat voor alle soorten bodemsanering in het kader van de Wet bodembescherming en Wet milieubeheer. Dit betreffen proceseisen zoals de opdrachtvorming, rapportage (logboeken), documentatie eisen, saneringsgegevens, basis kwaliteitssysteem en bedrijfsorganisatie, vakbekwaamheid en opleidingseisen. Jaarlijks wordt door een certificerende instantie beoordeeld of nog steeds aan de proceseisen wordt voldaan.

Protocollen

De BRL SIKB 7000 legt algemene eisen vast waaraan het proces en de bedrijfsvoering moet voldoen. De te stellen specifieke praktische eisen aan de uitvoering zijn vastgelegd in protocollen. Bij het opstellen van deze protocollen zijn de voor de verschillende van toepassing zijnde werkzaamheden relevante Nederlandse normen (NEN normen), voornormen (NVN), praktijkrichtlijnen (NPR) en technische afspraken (NTA) gebruikt.

Timmermans Infratechniek is gecertificeerd voor de volgende protocollen:

  • 7001 uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden (o.a. ontgraving en grondwateronttrekking)
  • 7004 waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van tijdelijk uitplaatsen van verontreinigde grond